תקנון חנות אתר סרוסי מוצרי בשר

כללי
1. ברוכים הבאים לאתר סרוסי אלי. מטרת האתר לתת שירות טוב ככל הניתן ללקוחותינו. אנא שימו לב כי מפעם לפעם יחולו שינויים בתנאי השימוש באתר. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו כמפורט להלן.

2. בכל שאלה או בקשה ניתן להתקשר לאלי 050-2724444 , בן 054-5423622 , רויטל 054-7522084

3. סרוסי אלי הינו אתר אינטרנט המציג שירות מקוון לרכישת מוצרי בשר ודגים וכן מוצרים מיוחדים נוספים המגיעים עם שליח עד הבית.
4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: "הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה בסרוסי מוצרי בשר יהיה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד סרוסי אלי ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של סרוסי אלי על פי תקנון זה.
5. שירות המשלוחים של סרוסי אלי ניתן באזורי החלוקה המוגדרים על ידי העסק לפי שיקול דעתו הבלעדי (להלן: "אזורי חלוקה"). יובהר כי על אף האמור לעיל לסרוסי אלי הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
6. אספקת מוצרים שנרכשו בסרוסי אלי אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
7. סרוסי אלי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי סרוסי אלי בגין שינוי כאמור. עם פרסום השינוי בתקנון, יחול השינוי בפועל וכל פעולה שתתבצע באתר תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
8. סרוסי אלי, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, למעט ביצוע הזמנות שכבר בוצעו באתר.
9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

"המוצרים"
10. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים המוצגים באתר סרוסי אלי תחת הקטגוריות השונות.
11. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: "רשימת המוצרים").
12. סרוסי אלי אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית לשנות את מגוון המוצרים המוצגים באתר בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
13. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות בכל אופן את סרוסי אלי. אופן הצגת המוצרים באתר סרוסי אלי וחלוקתם לקטגוריות ייעשו על פי שיקול דעתה הבלעדי.
14. רכישה של מוצרים באתר סרוסי אלי תיעשה בכמות סבירה בלבד ובהתאם למלאי המצוי. סבירות הכמות תהיה נתונה לשיקול הבלעדי של סרוסי אלי. לא תותר רכישה סיטונאית באתר סרוסי אלי וניתן למנוע רכישה על ידי לקוחות שונים על פי שיקול דעתה הבלעדי של סרוסי אלי וללא צורך לנמק שיקוליה.

המחירים
15. מחירי המוצרים שיפורסמו בסרוסי אלי הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר סרוסי אלי ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. סרוסי אלי תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
16. סרוסי אלי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע מחירים שונים עבור מוצרים זהים בערוצי המכירה השונים (אתר האינטרנט, טלפון, פקס ודואר אלקטרוני), וזאת על מנת לעודד קנייה באמצעות אחד הערוצים.
17. בכל הנוגע למכירות סרוסי אלי המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקס, הדוא"ל או אתר האינטרנט, תעמוד בפני הלקוח האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט סרוסי אלי וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר סרוסי אלי כאמור לעיל, ויישמרו עד למועד עדכון המחירים הקרוב על פי שיקול דעתה הבלעדי של סרוסי אלי.
18. חיוב לקוח בעבור מוצרים שקילים ייעשה על פי משקל הברוטו של המוצרים ובהתאם למשקל שהוזמן. יובהר כי משקל הנטו של מוצרים שונים יכול להיות שונה מהותית לאחר ניקוי המוצר. יוסבר עוד כי משקל המוצרים הטריים יכול להיות גבוה או נמוך מההזמנה שבוצעה כפועל כתוצאה מאופי המוצרים. סרוסי אלי תעשה ככל שבידה על מנת שמשקלים אלו יהיו תואמים ככל הניתן לאלה שנתבקשו על ידי הלקוח. חיוב הלקוח ייעשה על פי המשקל בפועל של המוצרים.
19. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע"מ).

ביצוע הרכישה באתר
20. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן לסרוסי אלי, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים או קלקולם, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.
21. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת סרוסי אלי וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה לדף התשלום.
22. סרוסי אלי שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר שהיא מפעילה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

התשלום
23. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף "פרטי לקוח". או באמצעות צ'ק לפקודת "סרוסי מוצרי בשר", או במזומן – ייגבה ביום אספקת המוצרים.
24. בקנייה באמצעות הטלפון, הפקס או הדואר האלקטרוני, יתבצע התשלום בכרטיס אשראי באמצעות הטלפון בטרם סופקה ההזמנה ללקוח.
25. על אף האמור לעיל סרוסי אלי שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
26. תנאי האשראי יוצגו ללקוח בדף התשלום באתר האינטרנט של סרוסי אלי, או על ידי עובדי החברה כאשר התשלום יתבצע באמצעות הטלפון.

שעות פעילות סרוסי מוצרי בשר
27. הקלדה של הזמנה באתר סרוסי אלי אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד האספקה של ההזמנה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. הזמנות יסופקו בתוך 48 שעות ממועד קבלתן ובלבד שמדובר בימי עסקים, אלא אם תואם אחרת עם הלקוח..
28. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקס אפשרית בשעות פעילות העסק בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של סרוסי אלי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה או ביטול ניתן לבצע עד 5 שעות ממועד האספקה.
29. שעות הפעילות של מוקד ההזמנות הינן כדלקמן: מיום א עד ה בין השעות 09:00 - 21:00, ימי ו' – 8:00 -14:00

30. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד ההזמנות וסרוסי אלי אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי שירות
31. קניה באתר סרוסי אלי באמצעות אתר האינטרנט, הזמנה באמצעות הפקס או באמצעות הזמנה בדואר אלקטרוני: לא תחייב את הלקוח בדמי שירות . עם זאת, סרוסי אלי רשאית לעשות שינוי בנושא זה ולהתחיל לחייב דמי משלוח באזורים בהם יינתן השרות בכפיפות לשיקול דעתה הבלעדי.
32. סרוסי אלי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

אספקה
34. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי סרוסי אלי (לעיל ולהלן: "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של סרוסי אלי שלא לספק מוצרים כלשהם בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וסרוסי אלי שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
35. סרוסי אלי תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, סרוסי אלי אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי סרוסי אלי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. סרוסי אלי תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות בעת הכנת המשלוח. לא ייגבה תשלום בגין מוצרים שלא סופקו.
36. סרוסי אלי לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
37. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד ההזמנות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי שרות נוספים. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

החזרת מוצרים
38. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
39. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד ההזמנות בתוך שעתיים ממועד האספקה. מוקד ההזמנות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים
40. מעת לעת יימכרו מוצרים בסרוסי אלי במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: "מבצעים").
41. מועדי המבצעים ואופיים יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של סרוסי אלי והיא תהא רשאית להפסיק אותם ללא כל הודעה מוקדמת.

ביטול / שינוי הזמנה
42. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה כאמור לעיל.
43. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד ההזמנות הטלפוני.
44. סרוסי אלי תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.
45. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 14 ימים מיום אספקת המוצר.
46. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות סרוסי אלי כפי שתהא מעת לעת.


רכישה טלפונית או באמצעות פקס או באמצעות הדואר האלקטרוני
47. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח בסרוסי אלי יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, הן באמצעות תקשורת טלפונית ,הן באמצעות תקשורת פקס והן באמצעות הדואר האלקטרוני.
48. האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט תחול, בשינויים המחויבים ובכפוף לאמור לעיל בדבר דמי שירות, גם על רכישה במסגרת תקשורת טלפונית, במסגרת תקשורת פקס ובמסגרת תקשורת של דואר אלקטרוני.
49. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו – לאלי – 050-2724444 או לרויטל – 054-752208450.
מספר הפקס לביצוע הזמנה באמצעות תקשורת פקס הינו:08-9159534
50. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד ההזמנות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

אחריות
51. סרוסי אלי אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח סרוסי אלי ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בסרוסי אלי ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בסרוסי אלי וכד'
52. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לסרוסי אלי ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות
53. הלקוח פוטר את סרוסי אלי מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
54. סרוסי אלי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק - מכוח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכיו"ב.
55. סרוסי אלי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקס) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
56. סרוסי אלי לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בסרוסי אלי ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לסרוסי אלי, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
57. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא סרוסי אלי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח
החוק החל והתניית שיפוט
58. על ההתקשרות בין הלקוח לבין סרוסי אלי במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
59. סרוסי אלי והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בבאר שבע בלבד.

אבטחת האתר
60. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
• חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
• בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
• שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
סרוסי אלי תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

פרטיות
61. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר של האתר. בהתאם, סרוסי אלי ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקס או באמצעות מסרון, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא סרוסי אלי רשאית להעביר ללקוח מידע כלשהו על סרוסי אלי או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי סרוסי אלי או מי מטעמה או מי באמצעותה.
62. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לסרוסי אלי בכתב בהתאם להוראות כל דין.
63. סרוסי אלי תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של סרוסי מוצרי בשר באתר
64. הקניין הרוחני בסרוסי אלי בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של סרוסי אלי, או של צדדים שלישיים שסרוסי אלי קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
65. סרוסי מוצרי בשר שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
66. השם סרוסי אלי ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של סרוסי אלי הם בבעלות מלאה ובלעדית של סרוסי אלי , ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
67. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
68. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מסרוסי אלי. 

 

דרך חברון 34, באר שבע.
טלפון : 054-5423622
טלפון :
050-2724444
 

האתר מאובטח
 
בשר על האש
בשר טחון
דגים
עופות והודו
כבש ואווז
המיוחדים של סרוסי
מעדנים
אודות סרוסי
פיקוח וכשרות
תקנון קנייה
מדיניות מוצרים
אזורי חלוקה
סל הקניות
עמוד ראשי
בדיקת איזורי משלוחים

סרוסי ייצור ושיווק בשר.    חנות : דרך חברון 34,  באר שבע.  טלפון : 050-2724444 אלי.    טלפון : 054-5423622  בן.

בניית אתר נטאפקס אינטראקטיב